Doğal olarak veya petrol, benzin veya kömür gibi fosil karbon yakıtların kullanılması,
biyokütlenin yakılması, arazi kullanımındaki değişiklikler veya endüstriyel üretim sonucu açığa çıkan
bir gaz. Dünya’nın radyasyon dengesini etkileyen bir numaralı sera gazıdır.