Karbon emisyonuna yol açan faaliyetlerin vergilendirilmesi olarak özetlenebilir.
Bu vergi uygulamasının uygulandığı ülkelerde üreticiler, faaliyetleriyle sebep oldukları sera gazı
emisyonlarının ve çevreye verdikleri zararın tazminatı olarak kararlaştırılan vergi miktarını ödemekle
yükümlüdür.